INTERN REGLEMENT – Hofstade Zeilclub (HZC)

Dit reglement vervangt alle vorige reglementen en regels.  Het werd ingevolge de statuten opgemaakt door de raad van bestuur en ieder lid onderwerpt er zich aan volgens artikel 12 van de statuten.  Het reglement wordt bekendgemaakt door uithanging in de club en kan op ieder moment bij beslissing van de raad van bestuur gewijzigd worden.

Artikel 1: clubgeest

HZC beoogt liefhebbers van de watersport te verenigen in een geest van kameraadschap en onderling dienstbetoon.

De voertaal is het nederlands.

Bij hun kontakten naar buiten toe zullen de leden steeds getuigen van hoffelijkheid en voornaamheid.

Artikel 2: dagelijks bestuur

De leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur

Zij zullen met behulp van de leden de nodige maatregelen nemen om het intern reglement zo stipt mogelijk te laten naleven.  In geval van ernstige inbreuken hierop zijn zij gemachtigd in afwachting van een definitieve beslissing ter zake, bepaalde leden en andere personen de verdere toegang tot de inrichtingen te ontzeggen.

Artikel 3: nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen enkel aangebracht worden door de voorzitter of de secretaris.  Zij zullen eventueel aanvaard worden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Bij aanvaarding neemt hun lidmaatschap kracht na betaling van het lidgeld (tarieven in bijlage II).  Door betaling van het lidgeld aanvaardt men de bepalingen van het intern reglement van de club.

Het lidmaatschap geldt voor het gehele gezin, minderjarige kinderen inbegrepen.  Meerderjarige en werkende kinderen worden persoonlijk lid, evenals fokkematen niet behorend tot het gezin.  Het lidmaatschap is steeds persoonlijk.

Artikel 4: leden

De leden beschikken allen over een geldige lidmaatschapskaart.  Deze moet op aanvraag kunnen getoond worden aan de HZC-verantwoordelijken, alsook aan de directie of haar aangestelden van het BLOSO-domein.

Van de leden wordt de ruimste medewerking verwacht inzake het onderhoud der inrichtingen en de zindelijkheid ervan.

Artikel 5: kinderen

De ouders of begeleiders zullen erover waken dat hun kinderen de inrichtingen en de terreinen niet gebruiken als speelplaats.  Zij zullen hen de interne clubregels laten naleven, zowel binnen als buiten.

Om het even welke beschadiging zal door de ouders worden vergoed.  Minderjarigen mogen slechts alleen varen onder toezicht van een verantwoordelijke meerderjarige, en een schriftelijke toelating van de ouders of voogd aan het bestuur gericht.  De kinderen mogen niet op de steigers zonder zwemvest.

Artikel 6: bezoekers

Uitsluitend de eigen clubleden hebben toegang tot de inrichtingen en de terreinen.  Bezoekers die uitgenodigd en vergezeld zijn van één der leden, hebben alleen toegang tot de inrichtingen, na toelating van het bestuur, en dit hoogstens twee maal per jaar.

Artikel 7: honden

Honden zijn enkel toegelaten aan de leiband.

Zij mogen niet de minste hinder berokkenen aan de aanwezigen.  De begeleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat de reinheid van het terrein gewaarborgd wordt.

Artikel 8: betrekkingen tot BLOSO

Het is de leden ten stelligste verboden zich in te laten met activiteiten die schade berokkenen aan de rechtmatige belangen van Bloso (de pachthouders van het domein).  De relaties met BLOSO worden steeds door een bestuurslid verzorgd.

Artikel 9: sleutels

De leden kunnen een sleutel bekomen van de voordeur van het clubhuis mits betaling per overschrijving van een borg van 25 Euro op de bankrekening van HZC.  Deze sleutel is strikt persoonlijk en moet teruggeven worden, in ruil voor de borg, bij het beëindigen van het lidmaatschap.

De loods is vanbinnen te openen.  In de loods bevindt zich ook de sleutel van het hekken.  Het hekken dient ook tijdens de dag steeds gesloten te worden (zonder evenwel op slot te zijn ).

Het laatste lid dat de inrichtingen verlaat dient er zich van te vergewissen dat: alle lichten gedoofd zijn, er nergens water loopt, alle deuren en het hekken gesloten en op slot zijn.

Artikel 10: orde en netheid

Het nemen van meegebrachte maaltijden binnen of buiten is toegelaten voor zover de leden de tafels afdekken zodat niet de minste sporen achterblijven.

Etensresten dienen steeds in de vuilnisbakken geworpen te worden.  Ieder lid zorgt ervoor dat hij alle lokalen (kleedhokjes, zitkamer, WC, loods) en terreinen steeds achterlaat in de staat dat hij die zelf graag zou willen vinden.

Ieder lid dient mee te zorgen voor het naleven van dit principe en is gemachtigd hieromtrent de nodige opmerkingen te maken zo hij een overtreding vaststelt.

Het niet naleven van de netheid en de orde van de installaties wordt door het bestuur beschouwd als een grove nalatigheid en kan eventueel uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 11: het meer

Het varen gebeurt, buiten de eigen steigerzone, minstens 25m van de boorden van het meer en blijft beperkt tot de 35ha vijver met uitsluiting van de inham aan het café-restaurant “Bootshuis”.  Het is verboden in het meer te zwemmen vanaf de zeilclub (cfr.Bloso reglement)

Artikel 12: het terrein

De boten worden steeds op hun ligplaats gestald.

De verharde paden dienen steeds vrij te blijven.  Het terrein rond de loods mag niet worden gebruikt als parkeerplaats voor de auto’s.  In uitzonderlijk geval kan de voorzitter of de directie van het domein hiervoor toelating geven.

Boten die een ligplaats in de loods hebben mogen enkel in de nacht van zaterdag op zondag of voor een feestdag op het terrein buiten staan en dit enkel in  de mate van het mogelijke.

Het is verboden de zeilboten ‘s nachts gemeerd te laten noch aan de aanlegsteiger, noch aan een anker of een boei.  Een uitzondering wordt gemaakt voor de nacht van zaterdag op zondag of voor een wettelijke feestdag.

Artikel 13: ligplaatsen

De toewijzing van de ligplaatsen, zowel binnen als buiten, gebeurt uitsluitend door de secretaris en wordt medegedeeld aan de raad van bestuur Een ligplaats kan door de secretaris steeds gewijzigd worden naargelang de noodwendigheden en moet niet vooraf aan het lid medegedeeld worden.

De secretaris mag elke boot merken met een ligplaatsnummer op een wijze die de boot niet beschadigd.

Ieder lid dient alle losse delen (giek, mast,etc.) herkenbaar te merken.

Indien er meer vraag naar ligplaatsen (binnen of buiten) is dan beschikbare plaatsen wordt er een wachtlijst aangelegd door de secretaris.  Bij het vrijkomen van een ligplaats zal de secretaris op de eerstvolgende bestuursvergadering een voorstel van toewijzing doen.  Er zal hierbij rekening gehouden worden met de rangorde op de lijst, de ancieniteit van het lid, alsook zijn actieve bijdrage in het clubleven.

Het overkopen van een boot van een lid geeft geen recht op de ligplaats die de betrokken boot had;  de koper zal een nieuwe ligplaats dienen aan te vragen bij de secretaris

Artikel 14: loods

Slechts kleine werkzaamheden aan de boten worden in de loods toegelaten, in zoverre zij niet hinderlijk zijn voor de andere leden.  Het plaatsen van fietsen, brommers en moto’s is niet toegelaten.  Niet gebruikte of hinderlijke aanhangwagens zullen uit de loods verwijderd worden, zo nodig zonder verwittiging aan de eigenaar.  Binnen de loods is het roken verboden.

Artikel 15: optimisten

a.  Het gebruik van de Q-bootjes is voorbehouden voor de kinderen van de leden die nog geen 14 jaar zijn, voor de stages gegeven door één van onze monitors, of bij terbeschikkingstelling door de voorzitter of de jeugdverantwoordelijke van de club.

b.  Bij stages of lessen worden de Q-bootjes bij voorrang hiervoor aangewend.

c.  Vriendjes mogen EENMALIG komen “ontdekken”, in het kader van de promotie van de zeilsport, mits expliciete toelating van één van de leden van het bestuur.  Nadien dienen zij echter lid te worden zo ze nog verder wensen te zeilen.

d.  De optimisten mogen slechts gebruikt worden voor zover er nog andere boten op het water zijn. Er dient steeds minstens één volwassene aanwezig te zijn.

e.  Alle bootjes hebben een nummer, alsook het bijhorende zeil, roer en zwaard.  Men dient steeds het nummer van materiaal te gebruiken dat bij het bootnummer past.

f.   Het dragen van een ZWEMVEST is VERPLICHT.

g.  Na gebruik dienen de ouders of de verantwoordelijke er zich van te vergewissen dat het materiaal steeds ordelijk en proper wordt teruggezet op de hiervoor voorziene plaatsen.

h.  De ouders zijn verantwoordelijk voor de eventuele aangebrachte schade en dienen dit te melden aan het bestuur of de jeugdverantwoordelijke (zie bijlage I).

Zij zullen tevens het nodige doen om ofwel de schade zelf te herstellen ofwel financieel een tussenkomst te regelen.  Brokken maken kan gebeuren, zeker als men leert zeilen, maar ze kunnen niet steeds hersteld worden 5 minuten voor het volgende gebruik.

i.   Bij niet naleving van dit reglement kan het bestuur van de club het gebruik van de Q-bootjes verbieden aan de overtreders.

Artikel 16: motorboten

De motorboten mogen enkel worden gebruikt en bestuurd door bevoegde personen aangeduid door het bestuur.

Uitzondering wordt gemaakt voor noodgevallen.

Artikel 17: varen

Om te mogen zeilen of windsurfen moeten er minstens 2 boten of zeilplanken op het water zijn, dit voor de veiligheid.  De plaats van vertrek en aankomst is steeds onze steiger.

Het dragen van een zwemvest is verplicht, ook tijdens de wedstrijden.

Elke boot vaart steeds onder eigen verantwoordelijkheid.  De bemanning per boot is beperkt tot het aantal toegelaten voor officiële wedstrijden.

Het “proef-omkippen” is enkel toegelaten mits voorafgaande verwittiging aan de wal aan de aanwezige leden.

Artikel 18: vaarreglement

Op het meer wordt er gevaren volgens het nationaal vaarreglement.  We herinneren hierna de belangrijkste principes:

a.  Surfplanken hebben dezelfde rechten en plichten op het water als een zeilboot.

b.  Aanvaringen moet men altijd vermijden, zelfs wanneer men voorrang heeft.

c.  Iemand met zijn zeilen over bakboord heeft voorrang op iemand met zijn zeilen over stuurboord.

d.  Loef wijkt voor lei.

e.  Een omgeslagen boot of zeilplank kan niet wijken, men zal dus dienen uit te wijken wanneer men in zijn buurt komt.

f.   Een zeilplank die bezig is zijn zeil uit het water te tillen mag een zeilende boot of plank niet hinderen.  Hij moet wachten tot er geen andere zeilboot of zeilplank in zijn directe omgeving meer is.

Artikel 19: wedstrijden

Tijdens de wedstrijden hebben de deelnemers aan deze wedstrijd voorrang op de andere zeilers.

De omgeving van de startlijn, de boeien en de aankomst dienen de niet-deelnemers vrij te houden.

De wedstrijdprocedures worden steeds overgemaakt tijdens de briefing voorafgaand aan de eerste start.

Artikel 20: aansprakelijkheid

(cfr de statuten)

De vereniging en/of haar bestuurders kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan derden.

Elk lid is verplicht in het bezit te zijn van een voldoende verzekering tegen ongevallen en berokkende schade (De polis moet desgevallend aan het bestuur kunnen getoond worden) Bovendien ontslaan de leden de vereniging van alle verantwoordelijkheid in geval van brand, verlies, beschadiging of vervreemding van al hun persoonlijke eigendommen.  Zij dienen te erkennen dat al hun persoonlijk materiaal onder eigen verantwoordelijkheid en bewaking blijft. Gelieve geen waarden in de kleedkamers achter te laten.  De vereniging gaat eveneens een verzekering in burgelijke verantwoordelijkheid aan.

HET BESTUUR,

VVW-Hofstade,

1/1/2002.

 

 

Download: Intern reglement van de club